Jdi na obsah Jdi na menu
 


sesel sivý

24. 2. 2014

Seseli osseum Crantz – sesel sivý

Vytrvalá, řidčeji dvouletá bylina s chudě větveným, v horní části nápadně čupřinatým kořenem. Lodyha je přímá, 30–150 cm vysoká, oblá, jemně rýhovaná, sivozelená (ojíněná), v dolní části řídce olistěná, v horní téměř bezlistá, rozkladitě větvená. Dolní listy tvoří ± přízemní růžici, jsou dlouze řapíkaté, sivozeleně až namodrale ojíněné, s čepelí v obrysu trojúhelníkovou, 2–4x zpeřenou, s čárkovitými úkrojky. Koncové okolíky se skládají z 5–15 okolíčků, obal chybí nebo je tvořen jediným listenem. Obalíčky jsou tvořeny 5–6 šídlovitými, po okraji úzce blanitými listeny, kratšími nebo nanejvýš zdéli květních stopek. Plodem je v obrysu eliptická dvounažka, merikarpia mají 5 ostrých, na průřezu trojúhelníkovitých primárních žeber. Kvete od července do září.

 -seseli_osseum-cely.jpg -seseli_osseum-cely1.jpg

Možné záměny: Z našich druhů je nutno dávat pozor na jižní Moravě se vyskytující podobný sesel pestrý (Seseli pallasii Besser), který se odlišuje svrchu žlábkatým řapíkem přízemních listů, uzounkými listovými úkrojky (užšími než 1 mm), nestejně dlouhými okolíčky, plody na žebrech a mezi nimi výrazně odlišně barevnými, většími okolíky (průměr přes 5 cm a s až 25 okolíčky), a také ekologicky (neroste na skalách).

  -seseli_osseum.jpg -seseli_osseum1.jpg         -seseli_osseum2.jpg

Roste na skalách, kamenitých a výslunných stráních a písčinách na velmi mělkých, skeletovitých, živinami bohatších půdách nebo přímo ve skalních štěrbinách. Vyskytuje se jak na vápnitých horninách, třetihorních vyvřelinách, tak také na silikátových skalách a píscích s neutrální až bazickou reakcí. Je světlomilným druhem rostoucím převážně na stanovištích s jižní orientací. Je diagnostickým druhem některých společenstev bazifilní vegetace jarních efemér a sukulentů svazu Alysso alyssoidis-Sedion, hercynské skalní vegetace s kostřavou sivou svazu Alysso-Festucion pallentis (např. asociace Seselio ossei-Festucetum pallentis), dále je diagnostickým druhem asociace Poo badensis-Festucetum pallentis řazené do svazu Bromo pannonici-Festucetum pallentis (panonská skalní vegetace s kostřavou sivou), v některých společenstvech pěchavových trávníků svazu Diantho lumnitzeri-Seslerion, ve středočeských a severočeských skalních stepích s kostřavou walliskou asociace Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacea (v rámci svazu Festucion valesiacea) a v neposlední řadě také acidofilních suchých trávníhů s kostřavou walliskou asociace Avenulo pratensis-Festucetum valesiacea (v rámci svazu Koelerio-Phleion phleoidis).

 -seseli_osseum-kvety.jpg -seseli_osseum-plody.jpg

Druh je celkově rozšířen v panonské oblasti střední Evropy od jižní Moravy, přes Slovensko, Dolní Rakousy, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko a západní Rumunsko, výskyt v Čechách tvoří samostatnou arelu. U nás roste tedy v teplých územích severozápadních a středních Čech a jižní a střední Moravy s hojnějším výskytem v území se skalnatým reliéfem. Říčními údolími proniká i chladnějšího mezofytika (Berounka, Vltava, Dyje, Jihlava a Oslava). V Červeném seznamu je hodnocen jako druh vyžadující další pozornost (C4a).

Na Prostějovsku roztroušeně se vyskytující druh v podhůří Drahanské vrchoviny, především na Plumlovsku, vzácněji i jinde v teplém území regionu (např. Kosířsko, okolí Brodku u Prostějova). Klimeš (1983) ho ve své diplomové práci uvádí od Dětkovic na Kladecku, v Květeně 5 je uveden údaj “Konice”. Tyto údaje nebyly nověji ověřeny.

Fotografováno: 11.7. 2009, Drahanské podhůří – Plumlovsko, PP Brániska