Jdi na obsah Jdi na menu
 


trávnička obecná

23. 5. 2014

Armeria elongata (Hoffm.) W. D. J. Koch subsp. elongata – trávnička obecná pravá

Vytrvalá bylina s jednotlivými nebo se stvoly po 2–3. Ty jsou přímé nebo křivolaké, oblé, 25–50 cm vysoké. Listy jsou čárkovité, při bázi pochvovitě rozšířené, do 2,5 mm široké, jednožilné nebo s náznakem dvou postranních žilek, na okraji lysé nebo brvité. Strbouly mají 17–25 mm v průměru. Vnější zákrovní listeny jsou široce vejčité až kopinaté, špičaté až dlouze zašpičatělé, 3–26 mm dlouhé. Korunní cípy jsou kopisťovité, zaokrouhlené nebo vykrojené, bledě růžové (vzácně bílé). Tyčinky a čnělky jsou zdéli kalicha. Kvete od května do září, plodem je tobolka s šedohnědými hladkými semeny. 

Taxonomická poznámka: Na našem území jsou rozlišovány dva poddruhy. Kromě nominátního poddruhu ještě subsp. serpentini, která se odlišuje špičatými (nebo nezřetelně špičatými) vnějšími zákrovními listeny, 3–14 mm dlouhými, vnitřními pak tupými a zpravidla pýřitým stvolem. Tento poddruh je znám z hadců u Borovska a Mohelna.

  -armeria_elongata-cela.jpg -armeria_elongata-cela1.jpg      -armeria_elongata-cela2.jpg

Je druhem písčin a písčitých borů, suchých luk a skalnatých svahů na píscích, na štěrkopískových říčních terasách a mělkých kamenitých půdách. Vápencovému podloží se vyhýbá. Po stránce fytocenologické je diagnostickým druhem svazu Corynephorion canescentis (otevřené trávníky vátých písků), dále asociace Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris (panonské kostřavové trávníky písčin) řazené do svazu Armerion elongatae. Diagnostickým druhem je také pro vegetaci silikátových pahorků se smilem písečným as. Helichryso arenariae-Festucetum pallentis ze svazu Alysso-Festucion pallentis a v neposlední řadě je diagnostickým druhem svazu Koelerio-Phleion phleoidis, konkrétně také pro as. Avenulo pratensis-Festucetum valesiacea (acidofilní suché trávníky s kostřavou walliskou).

-armeria_elongata.jpg -armeria_elongata1.jpg                 -armeria_elongata2.jpg

Roste roztroušeně v termofytiku Čech a jižní Moravy, v mezofytiku vzácně především v Třeboňské pánvi a v údolí Vltavy, jinde jen ojediněle a do vyšších poloh nezasahuje (zřejmě nepřekračuje nadmořskou výšku 800 m) nebo sem může být přechodně zavlékána. V Červeném seznamu je tento poddruh hodnocen jako vyžadující pozornost (C4a).

Na Prostějovsku vzácný druh s pouhými několika recentními lokalitami omezenými na okolí Plumlova. Poměrně hojně roste v PP Kozí horka, vzácněji pak v PP Za hrnčířkou. Několik málo rostlin bývá také pozorováno v PP Pavlečkova skála. Hantáková (1990) ji ve své diplomové práci uvádí z lokality 750 m S od Plumlova (vzdálenost by mohla odpovídat lokalitě U Jasénků?). Spitzner (1887) ji pak uvádí z Žárovic před vchodem do Žbánovského žlebu (je možné, že jde o Pavlečkovu skálu?).

Fotografováno: 6.5. 2012, Drahanské podhůří – Ohrozim, PP Za hrnčířkou