Jdi na obsah Jdi na menu
 


U Jasénků

14. 12. 2012

- U Jasénků -

u_jasenku_celkova.jpg

Lokalitu „U Jasénků“ najdeme nedaleko Plumlova, asi 1,5 km S od Plumlovského zámku, už v katastru obce Ohrozim. Jedná se o jihozápadně až jižně orientovanou travnatou stráň s poměrně dobře zachovalými suchými trávníky svazu Koelerio-Phleion phleoidis. Travní porosty je možné zařadit opět ke společenstvům suchých trávníků asociací Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae a Festuco rupicolae-Caricetum humilis. Půdy jsou mělké s ojediněle vystupujícím skalním podložím (jílovité břidlice). 

 

u-jasenku.jpg

V suchém trávníku dominuje kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), místy pak mochna písečná (Potentilla incana), ostřice nízká (Carex humilis) a také ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). Hojně zde dále najdeme koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a diviznu brunátnou (Verbascum phoeniceum). Z dalších vzácnějších druhů zde roste např. mateřídouška panonská (Thymus pannonicus) a mateřídouška časná (Thymus praecox), rozrazil klasnatý pravý (Veronica spicata subsp. spicata), sesel roční (Seseli annuum), silenka ušnice (Silene otites), pampeliška z okruhu pampelišky červenoplodé (Taraxacum erythrospermum) nebo rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata). V roce 2012 zde byla jako na třetí lokalitě v ČR nalezena populace ostřice přítupé (Carex obtusata). 

u_jasenku-spolecenstvo.jpg

Louka byla pravděpodobně ještě v nedávné době obhospodařována uživatelem pozemku a je v poměrně dobrém stavu. Jen místy se začíná šířit ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). Od roku 2003 je pravidelně kosena členy ČSOP Prostějov, pozemek je zároveň v pronájmu Pozemkového spolku Prostějovsko. Kromě kosení se zde maloplošně občasně potlačuje ovsík ručním vytrháváním. Je to fyzicky i časově náročné, nicméně s dobrými výsledky. Protože je na tomto místě koniklec pravidelně silně okusován zvěří (zejména zaječí, srnčí a bažanty), přistoupilo se k oplocování části populace pletivem. Instalovány zde byly rovněž budky pro čmeláky.

             u_jasenku_koniklec.jpg  u_jasenku_obtusata.jpg                                    koniklec velkokvětý                                       ostřice přítupá

Na závěr:
Lokalita představuje typický suchý trávník Plumlovska s významnou populací koniklece velkokvětého a při udržení stávající péče bude existence lokality zajištěna i do budoucna. Vegetace je zde monitorována fytocenologickými snímky na trvalých monitorovacích plochách (vliv oplocení, rozdílného managementu, vypalování).