Jdi na obsah Jdi na menu
 


PR Blátka

26. 2. 2014

- - přírodní rezervace Blátka - -

Jedno z nejrozsáhlejších chráněných území na okrese Prostějov s rozlohou 83,5 ha v katastrech obcí Určice, Vincencov a Vranovice–Kelčice. Vyhlášeno bylo v roce 1985 za účelem ochrany původní stromové, keřové a bylinné vegetace. Ve zřizovacím výnosu se dále uvádí, že se zde z chráněných rostlin vyskytuje bledule jarní, vemeník dvoulistý, sněženka podsněžník, prvosenka vyšší, lilie zlatohlavá, dřín obecný, koniklec obecný, modřenec chocholatý a hvězdnatec čemeřicový. Tolik výtah ze zřizovacího výnosu.

blatka3.jpg

Než si popíšeme současný stav chráněného území, tak nejprve několik obecných informací. Lokalita Blátka se nachází na rozhraní fytochorionu termofytika 21a. Hanácká pahorkatina a mezofytika 71c. Drahanské podhůří. Klimatická oblast je to mírně teplá (MT11), geologické podloží je tvořeno kulmskými drobami vesměs překrytými kvartérními sedimenty.

Dnes je toto území z dobrých 80% tvořeno lesy či pasekami, a to lesy tvořenými v drtivé většině stanovištně nevhodnými jehličnatými dřevinami (smrk, borovice), místy i nepůvodním akátem. Jen ve fragmentech jsou přítomny i přirozenější, druhově chudší dubohabřiny. V okolí Kelčického potoka, který územím protéká, jsou vyvinuty poměrně eutrofní olšiny. Na jihovýchodním okraji rezervace jsou zachovány suché acidofilní trávníky s populací koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). Ze zoologického pohledu jsou zajímavé dva rybníčky s výskytem v nedávné době ještě početné populace kuňky obecné (Bombina bombina).

blatka.jpg

Po botanické stránce je území z 90% nezajímavé. Za zmínku stojí pouze dvě místa v jihovýchodní partii rezervace. Jde o humózní dubohabřinu přecházející do olšiny s bohatším bylinným podrostem s výskytem lilie zlatohlavé (Lilium martagon), kokoříku mnohokvětého (Polygonatum multiflorum), sasanky pryskyřníkovité (Anemone ranunculoides), žindavy evropské (Sanicula europaea) a několika trsíky sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis). Vzácně se zde objevuje i zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum). Druhým místem je již výše zmíněný suchý trávník s koniklecem. Druhově není příliš bohatý, za zmínku stojí snad výskyt kostřavy walliské (Festuca valesiaca), ostřice nízké (Carex humilis), rozrazilu klasnatého (Pseudolysimachion spicatum), rozrazilu rozprostřeného (Veronica prostrata) a modřence chocholatého (Muscari comosum).

blatka1.jpg

Některé druhy, uvedené ve zřizovacím výnosu, se zde opravdu vyskytují (sněženka, koniklec, lilie). Dřín (Cornus mas) se vyskytuje v JV části podél Kelčického potoka (pravděpodobně výsadba). J. Pospíšilová (1983) ve své středoškolské práci týkající se návrhu ochrany lokalit Blátka, Vranovský háj a Kluč uvádí výskyt vemeníku dvoulistého a především hvězdnatce čemeřicového (Hacquetia epipactis), který není z jiné lokality na Prostějovsku udáván. Oba druhy jsou zdokumentovány fotograficky a o jejich tehdejším výskytu není zřejmě pochyb. Výskyt hvězdnatce se doposud nepodařilo znovu ověřit a bylo by vhodné se o to pokusit. V případě jeho ověření by se jednalo o jedinou lokalitu na okrese Prostějov a jednu z nejzápadněji položených lokalit druhu v ČR.

Na závěr:

Území, tak jak je vyhlášeno, zcela jistě nesplňuje parametry přírodní rezervace, a bylo by žádoucí provést kroky k nápravě. Rozlohu chráněného území razantně zmenšit a chránit opravdu jen ty fragmenty, které za to stojí. Především tedy suchý trávník s koniklecem, navazující rybníčky s kuňkou a dalšími obojživelníky (rosnička, čolci) a květnatou humózní dubohabřinu.