Jdi na obsah Jdi na menu
 


PR Rudka

16. 1. 2013

-- přírodní rezervace Rudka --

Přírodní rezervace Rudka byla vyhlášena v roce 1990 na ploše necelých 10 ha v katastrálním území Ponikev a částečně také Ludmírov. Nadmořská výška lokality se pohybuje mezi 510 – 590 m. Leží v Přírodním parku Kladecko asi 1 km SZ od Ponikve. Představuje pěknou ukázku vápnomilných bučin Kladecka s typickým podrostem. Jak říká zřizovací vyhláška, jedná se o polokulturní lesy s převahou buku lesního s příměsí habru, smrku ztepilého a dalších druhů. Uvádí výskyt okrotice bílé, korálice trojklané, bradáčku vejčitého a orlíčku planého.

rudka---biotop.jpg

Geologickým podložím jsou vápence devonského až karbonského stáří, které vytvářejí v rezervaci nápadné bradlo. Leží ve fytogeografickém podokrese 71a. Bouzovská pahorkatina v mírně teplé klimatické oblasti (MT5). Z pohledu vegetačního se jedná o svaz Fagion sylvaticae, asociaci Cephalanhero-Fagetum sylvaticae. Z pohledu mapování biotopů pak o vápnomilnou bučinu (L5.3) přecházející do květnaté bučiny (L5.1) a v JV části také do dubohabřiny (L3.1).

rudka_biotop.jpg

Ve stromovém patře dnes dominuje buk lesní (Fagus sylvatica) s příměsí dalších dřevin, místy i smrku ztepilého (Picea abies) a častější je pomístně také habr (Carpinus betulus). Keřové patro není příliš vyvinuto, více jen na okrajích a lemech se zimolezem pýřitým (Lonicera xylosteum) a svídou krvavou (Cornus sanguinea). Bylinné patro není vyvinuto také nijak výrazně, zejména ve srovnání s nedalekou PR Průchodnice, prakticky chybí jarní vegetační aspekt. Maloplošně se vyskytuje hrachor jarní (Lathyrus vernus), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a samorostlík klasnatý (Actaea spicata). Častý je svízel vonný (Galium odoratum), břečťan popínavý (Hedera helix), ostřice prstnatá (Carex digitata), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) a bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis).

Ze zajímavějších druhů letního aspektu můžeme jmenovat žindavu evropskou (Sanicula europaea), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), z orchidejí pak okrotici bílou (Cephalanthera damasonium), kruštíka širolistého (Epipactis helleborine) a ojediněle také vemeníka dvoulistého (Platanthera bifolia). Udáván je i výskyt v regionu vzácné ječmenky evropské (Hordelymus europaeus). Skály jsou porostlé mechorosty a ojedinělými bylinami jako je puchýřník křehký (Cystopteris fragilis), vlaštovičník větší (Chelidonium majus) a sleziník červený (Asplenium trichomanes).

K největším vzácnostem patří výskyt korálice trojklané (Corallorhiza trifida), která se zde ale vyskytuje nepravidelně, většinou v počtu několika málo rostlin. Naposledy zde zřejmě byla pozorována v roce 2005.

     rudka---okrotice.jpg rudka---koralice.jpg rudka---vemenik.jpg                      okrotice bílá                           korálice trojklaná                      vemeník dvoulistý

Na závěr:

Velmi pěkná ukázka vápnomilných květnatých bučin typických pro oblast Kladecka s výskytem zajímavých rostlinných druhů. Lesní porosty jsou narušené šířením jehličnatých dřevin, místy také těžbou. Nicméně se jedná o regionálně velmi cennou lokalitu a její ochrana formou přírodní rezervace je oprávněná.