Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP Nebeský rybník a okolí

24. 5. 2013

-- přírodní památka Nebeský rybník a okolí --

Nebeský rybník byl vyhlášen v roce 1990 jako chráněný přírodní výtvor (od roku 1992 přírodní památka) jako území významné z hlediska rozmnožování obojživelníků (čolků, skokanů, rosničky a kuňky) a výskytu ptáků. Jedná se tedy spíše o lokalitu zajímavou zoologicky než botanicky. Rybník v nivě horního toku Otinoveského potoka je relativně nový, na leteckém snímku z roku 1953 není zaznamenán. Najdeme ho asi 1,6 km ZJZ od kostela v obci Drahany ve vrcholové části Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce kolem 600 m.

nebesky_rybnik1.jpg

Samotný rybník opravdu po botanické stránce nijak zajímavý není. Díky intenzívnímu rybářskému hospodaření se zde nevyskytují žádná makrofyta, a také litorální porosty jsou vyvinuté jen maloplošně. Po okrajích se ostrůvkovitě vyskytuje orobinec širolistý (Typha latifolia), vzácněji i orobinec úzkolistý (Typha angustifolia). Jediným dostupným údajem o výskytu nějakého zástupce makrofytní vegetace je herbářový sběr šejdračky bahenní (Zannichellia palustris) z roku 1995 uložený v Brněnském muzeu (Albrecht BRNM).

nebesky_rybnik2.jpg

O něco zajímavější je okolí rybníka. V JZ cípu chráněného území zůstala zachována podmáčená louka s ostřicemi a jinými běžnějšími mokřadními druhy s vzácným výskytem kosatce sibiřského (Iris sibirica). Na ni navazuje mezofilní, pravidelně kosená louka (dříve orná půda) s výskytem např. starčku přímětníku (Senecio jacobea) a sléze pižmového (Malva moschata). Místy je louka vlhčí s ojedinělým výskytem jetele kaštanového (Trifolium spadiceum). Asi 200 m SZ se nachází náletový lesík s několika mělkými tůněmi, ve kterých historicky rostl zevar nejmenší (Sparganium natans). Dnes zde na okraji tůně roste vzácně hruštička okrouhlolistá (Pyrola rotundifolia) jako zřejmě na jediné recentní lokalitě na Drahanské vrchovině. Na okraji lesíku dožívá jeden trs kosatce sibiřského a několik jedinců prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).

Na závěr:

Jedna z nepříliš významných přírodních památek Prostějovska, která je z přírodovědného pohledu ve velmi špatném stavu. Vzhledem k intenzívnímu rybářskému hospodaření a absenci vhodných litorálních porostů není lokalita optimální ani pro rozmnožování většiny druhů obojživelníků kromě nenáročné ropuchy obecné a "zelených" skokanů. Pokud nedojde k úpravě hospodaření (zejména snížení rybí obsádky), tak k žádné změně k lepšímu nedojde.