Jdi na obsah Jdi na menu
 


NPP Státní lom

12. 2. 2014

- - národní přírodní památka Státní lom - -

Největší lom v prostoru Kosíře, ve kterém se těžilo v letech 1902–1975 (Jašková 2004), jehož malá část s výskytem červených korálových vrstev byla v roce 1974 vyhlášena chráněným přírodním výtvorem. Ten byl v roce 1992 převeden do kategorie národní přírodní památka. Státní lom leží v katastru obce Čelechovice na Hané v Panonském termofytiku (fytochorion 21a. Hanácká pahorkatina) v mírně teplé klimatické oblasti (MT11). Geologickým podložím jsou devonské vápence a dolomity včetně nepříliš mocných červených korálových vrstev, které jsou bohaté na fosilie devonské fauny. Je součástí Evropsky významné lokality CZ0714076 Kosíř – Lomy.

statni-lom.jpg

Chráněné území tvoří v současné době v podstatě jen skalní stěna. Trávníky ležící mezi hranou lomu a kamenitou cestou jsou pouze vyhlášeným ochranným pásmem. Vegetace oproti Růžičkovu lomu je daleko maloplošnější a ochuzenější. Jedná se o suché širokolisté trávníky svazu Bromion erecti, na mnoha místech zarůstající křovinami, především ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare), svídou krvavou (Cornus sanguinea), hlohy (Crataegus sp.) a růžemi (Rosa sp.). V okolí se místy vyskytuje mahalebka obecná (Prunus mahaleb). V trávníku dominuje sveřep vzpřímený (Bromus erectus), místy i válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum).

Z dalších druhů jsou typické tolice srpovitá (Medicago falcata), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), kostřava žlábkovitá (Festuca rupicola), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis) a jahodník trávnice (Fragaria viridis). K nejzajímavějším druhům patří určitě hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), regionálně velmi vzácný hrachor širolistý (Lathyrus latifolius) a nepravidelně se vyskytující lněnka Dollinerova (Thesium dollineri). Na protější, již nechráněné straně lomu, byla zjištěna populace zárazy zardělé (Orobanche kochii) a není proto vyloučen její výskyt i přímo v chráněném území. Ostatní části lomu jsou druhově poměrně chudé.

statni-lom2.jpg

Cenné jsou také louky na mírném svahu pod kamenitou cestou, pod památníkem Františka Palackého. V současné době jsou zahrnuty jen do EVL a budou zahrnuty v nově vyhlašované NPP Kosířské lomy. Kromě již výše zmíněné i zde se vyskytující lněnky Dolinerovi tady roste z významných druhů např. lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), ostřice Micheliova (Carex michelii), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum) a regionálně dosti vzácný bradáček vejčitý (Listera ovata).

Na závěr: 

Drobná lokalita doplňující botanicky velmi zajímavou a cennou vápencovou část Kosíře. Luční porosty v ochranném pásmu jsou pravidelně koseny členy ČSOP RS Iris Prostějov.

Od 15. 4. 2017 je lokalita součástí nově vyhlášené národní přírodní památky (NPP) Kosířské lomy, která zahrnuje bývalé NPP Růžičkův lom, NPP Státní lom a PP Vápenice. Chrání také dříve zákonnou ochranou nepokryté cenné biotopy pod pomníkem Františka Palackého a plochy nad chatovou zástavbou (Kosířské vinohrady) s výskytem kosatce různobarvého (Iris variegata) a růže bedrníkolisté (Rosa spinosissima).