Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP a EVL Ohrozim - Horka

13. 5. 2013

-- přírodní památka a Evropsky významná lokalita --

-- "Ohrozim - Horka" --

ohrozimska_horka1.jpg

Lokalitu najdeme na severozápadním okraji obce Ohrozim. Je tvořena bývalým lůmkem, na jehož dně je dnes jezírko částečně zarostlé mokřadní vegetací. Na jeho okrajích a v blízkém okolí jsou nízkostébelné acidofilní teplomilné trávníky svazu KoelerioPhleion phleoidis (leží ve zvláště vyhlášeném ochranném pásmu), na hranách lůmku je vegetace velmi rozvolněná s výskytem „zakrslých“ forem rostlin (nanismus) zařaditelná do vegetace svazu Hyperico perforatiScleranthion perennis. Zajímavostí je, že na vrcholu kopečku dříve stával větrný mlýn, který byl v roce 1922 rozebrán a zůstaly po něm jen terénní stopy a stavení. Geologickým podkladem jsou kulmské kyselé jílovité břidlice a území spadá do mírně teplé klimatické oblasti (MT 11).

Lokalita byla zařazena do soustavy území Natura 2000 jako Evropsky významná lokalita Ohrozim – Horka (CZ0713383) a byla následně vyhlášená stejnojmennou přírodní památkou. Předmětem ochrany je výskyt bohaté populace silně ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus). Nicméně i po botanické stránce je lokalita velmi zajímavá.

ohrozimska_horka-biotop.jpg

Charakter vegetace je velmi podobný ostatním podobných trávníkům Plumlovska. Z trav je častá kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), smělek štíhlý (Koeleria macrantha) a psineček tuhý (Agrostis vinealis), vzácnější je lipnice cibulkatá (Poa bulbosa). Z dalších bylin to je máčka ladní (Eryngium campestre), rozrazil klasnatý (Veronica spicata), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), silenka ušnice (Silene otites) a mateřídouška časná (Thymus praecox). Zvláštností je výskyt ohroženého rýtu barvířského (Reseda luteola), který je znám ještě z nedaleké lokality „U Bílých studýnek“. Potvrzen zde byl také výskyt pravděpodobně hybridní populace drobounkých pampelišek z okruhu pampelišky červenoplodé (Taraxacum erythrospermum) rostoucí na málo patrné travnaté cestě pod lůmkem. Zastíněné partie lůmku jsou porostlé mechorosty a náletovými dřevinami.

ohrozimska_horka.jpg

Zajímavá je také vegetace jezírka. Část je zarostlá orobincem úzkolistým (Typha angustifolia), velmi vitální je zde vysazená vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Roste zde také sítina sivá (Juncus inflexus), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a sítina smáčknutá (Juncus compressus). Vodní hladina je porostlá okřehkem menším (Lemna minor), závitkou mnohokořennou (Spirodella polyrhiza) a vysazeným leknínem (Nymphaea sp.). Ve vodě je hojný rdest kadeřavý (Potamogeton crispus).

Na závěr: 

Zajímavá a cenná lokalita, která si vyhlášení chráněným územím zasloužila. Trávníky jsou koseny a stínící náletové dřeviny byly vesměs odstraněny. Jezírko je závislé pravděpodobně pouze na srážkové vodě a v posledních suchých letech z větší části vysychá.