Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP Brániska

- přírodní památka Brániska -

              braniska_biotop.jpg

Přírodní památka Brániska leží na jihozápadně orientovaném svahu asi 1,8 km severozápadně od Plumlova. Její výměra je 1,43 ha a jako chráněné území byla
vyhlášena v roce 1953. Toto chráněné území patří k těm hodnotnějším z řady území, která chrání tzv. xerotermní společenstva, typická pro okolí Plumlova. Lokalita je zmiňována významným botanikem Josefem Otrubou už v 1. polovině 20. století jako bohatá lokalita koniklece velkokvětého. Nejcennější plochy náleží ke společenstvům acidofilních suchých trávníků svazu Koelerio-Phleion phleoidis, na mělkých půdách najdeme fragmenty teplomilné acidofilní vegetace jarních efemér svazu Arabidopsion thalianae.

            braniska_biotop1.jpg

Jsou zde rozsáhlé porosty keře skalníku celokrajného (Cotoneaster integerrimus). Z dalších vzácnějších druhů zde roste např. ostřice nízká (Carex humilis), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), pomněnka drobnokvětá (Myosotis stricta), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), černýš rolní (Melampyrum arvense), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii), radyk prutnatý (Chondrilla juncea), bělolist rolní (Filago arvensis), sesel sivý (Seseli osseum), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum).

      braniska_trifolium_alpestre.jpg  braniska_cotoneaster.jpg  braniska_chondrilla.jpg                   jetel alpínský                                  skalník celokrajný                                radyk prutnatý

 Po obnovení pravidelné péče o území došlo v posledních letech k podstatnému zlepšení stavu lokality. Na lokalitě byl částečně vyřezán nálet křovin a trávníky jsou pravidelně ručně kosené. Vzhledem ke konfiguraci terénu však dochází ke smyvům ornice z okolních zemědělsky využívaných pozemků. To má za následek nadměrný přísun živin na lokalitu a nežádoucí změny vegetace zejména na východním okraji chráněného území. Bylo by proto vhodné udělat na pozemcích nad chráněným územím jednoduchá protierozní opatření, např. zatravnit ochranné pásmo ZCHÚ, případně vytvořit jednoduchý průleh nebo meze.

                braniska_biotop2.jpg

 Na závěr: Brániska se trochu odlišují od podobných lokalit na Plumlovsku, především bohatou populací skalníku a některými dalšími druhy. V posledních letech byly keře na některých plochách odstraněny, aby nedošlo k zániku cenných společenstev narušovaných půd na prudkém svahu. V případě podobného přístupu managementu v dalších letech je budoucnost této lokality dostatečně zajištěna. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář