Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP Na hůrkách

15. 8. 2014

--- přírodní památka  "Na hůrkách" ---

Přírodní památka Na hůrkách byla vyhlášena v roce 1990 na rozloze necelých 4 hektarů a najdeme ji uprostřed polních kultur mezi obcemi Zdětín, Bílovice–Lutotín a Lešany. Chrání zbytek travinobylinných lad na bývalých pastvinách s výskytem rozrazilu klasnatého, modřence chocholatého, hvozdíka kartouzka, divizny brunátné a kruštíka širolistého. Tak je definován důvod ochrany území ve vyhlašovací dokumentaci. Lokalita leží v mírně teplé klimatické oblasti (MT11) ve fytochorionu 71c. Drahanské podhůří. Geologické podloží je tvořeno jemnozrnnými drobami, jílovitými břidlicemi a prachovcemi drahanského kulmu, které jsou místy překryté spraší a sprašovou hlínou.

na_hurkach.jpg

Aktuální vegetace je tvořena suchými acidofilními trávníky svazu Koelerio-Phleion phleoidis, které jsou ale na mnoha místech díky bezprostředně navazujícím polím více eutrofizované a přecházejí do mezofilnějších ovsíkových luk svazu Arrhenatherion elatioris. V místech výskytu spraší jsou fragmentárně vyvinuty širokolisté trávníky svazu Bromion erecti. Část lokality je zarostlá křovinami, lipovým hájkem a rozvolněným smrkovým lesíkem. Velmi cenným biotopem je polní cesta procházející chráněným územím, kde se vyvinulo společenstvo s výskytem silně ohrožené, regionálně velmi vzácné trávy tužanky tvrdé (Sclerochloa dura). Ta je poměrně krátkověká a v letním období zde již dominuje truskavec ptačí (Polygonum aviculare agg.). Obdobně cenná jsou plevelová společenstva na okrajích polí, kde bylo zaznamenáno větší množství vzácných druhů plevelů.

na_hurkach1.jpg 

V suchých trávnících je častá kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) a ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), dále pak je častý pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), rozrazil klasnatý (Veronica spicata), jahodník trávnice (Fragaria viridis), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) a rozrazil vídeňský (Veronica vindobonensis). Z vzácnějších druhů zde najdeme chudou, zbytkovou populaci koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), roztroušeně se vyskytuje divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), modřenec chocholatý (Muscari comosum), černýš rolní (Melampyrum arvense), vzácně i ohrožený sesel roční (Seseli annuum). Na místech s výskytem spraše se vyskytuje černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora). Zde byl také v roce 2006 pozorován jeden jedinec vstavače nachového (Orchis purpurea), který není z jiné lokality z Prostějovska udáván. Od té doby zde ale již zjištěn nebyl a jednalo se zřejmě o přechodný výskyt.

Zajímavý je vysazený hájek lip srdčitých (Tilia cordata) s malou loučkou, kde roste hojně okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), vzácně pak kruštík širolistý (Epipactis helleborine) a záraza zardělá (Orobanche kochii), která má další lokalitu až na Kosíři. V keřových porostech roste roztroušeně vzácnější a teplomilnější růže polní (Rosa agrestis).

Jak již bylo zmíněno výše, v okolí přírodní památky se na okrajích zachovala cenná společenstva plevelů. Kromě běžnějších druhů jako je bračka rolní (Sherardia arvensis), drchnička modrá (Anagallis foemina), pryšec drobný (Euphorbia exigua), silenka noční (Silene noctiflora), kozlíček zubatý (Valerianella dentata) a sveřep japonský (Bromus japonicus) zde roste i hlaváček letní (Adonis aestivalis), rmen rakouský (Anthemis austriaca) a nepravidelně i blín černý (Hyoscyamus niger). Nejvzácnějším druhem je bezesporu kriticky ohrožený prorostlík okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium), který na žádné další lokalitě na Prostějovsku není dnes znám. Pozorován byl také silně ohrožený šklebivec přímý (Misopates orontium), naposledy však v roce 2007.

  na_hurkach_tuzanka.jpg -bupleurum_rotundifolium-kvetenstvi.jpg                                 tužanka tvrdá                                                   prorostlík okrouhlolistý

Na závěr:

Trávníky jsou kosené z větší části strojově a občas zůstává travní hmota nesesbírána, což přispívá k eutrofizaci lučních porostů. Trávníky jsou pomístně více ruderalizované a oproti obdobným biotopům Plumlovska mají spíše průměrnou kvalitu. Nicméně je lokalita druhově poměrně bohatá, při botanickém průzkumu v roce 2009 bylo zjištěno 230 taxonů rostlin, z nichž je 28 uvedeno v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR. Oproti jiných suchomilným lokalitám Prostějovska je unikátní výskytem tužanky tvrdé a vzácných druhů plevelů.