Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP Vápenice

23. 2. 2011

-- přírodní památka Vápenice --

       vapenice_biotop.jpg

Přírodní památka se nachází v katastrálním území Slatinky asi 8 km SZ od Prostějova v přírodním parku Velký Kosíř a je součástí Evropsky významné lokality Kosíř-lomy. Jedná se o bývalé pastviny a drobné lůmky na vápenec, díky kterému se zde vyvinula specifická travinobylinná společenstva, kterých na Prostějovsku není mnoho.

         vapenice_biotop1.jpg

Na vápencovém podkladu najdeme poměrně reprezentativní ukázku teplomilných trávníků svazu Bromion erecti, které se v lecčem podobají teplomilným trávníkům jižní Moravy, ale druhově jsou podstatně chudší. V bylinném patře dominuje válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), sveřep vzpřímený (Bromus erectus) a kostřava žlábkovitá (Festuca rupicola). Vyskytuje se zde také velké množství zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Jednu z nejbohatších lokalit na střední Moravě zde má koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), z dalších specifických druhů můžeme jmenovat rozrazil rakouský (Veronica austriaca), lněnka Dollinerova (Thesium dollineri), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), jestřábník velkoúborný (Hieracium macranthum), kozinec dánský (Astragalus danicus), černýš rolní (Melampyrum arvense) a sasanka lesní (Anemone sylvestris). Pravidelně bývá pozorován vstavač vojenský (Orchis militaris), pro něhož je prostor Velkého Kosíře jedinou oblastí výskytu na Prostějovsku.

         vapenice_biotop2.jpg    

Floristicky zajímavé jsou také okraje polí na jižní a jihovýchodní hranici území. Zde se dochovala teplomilná plevelová společenstva svazu Caucalidion lappulae, kde se hojně vyskytuje silně ohrožený dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos), dále třeba bračka rolní (Sherardia arvensis) a pryšec drobný (Euphorbia exigua). Nepravidelně se vyskytuje vrabečnice roční (Thymelaea passerina) a jednou byly zazanamenána i kriticky ohrožená hořinka východní (Conringia orientalis).

vapenice_orchis_milit.jpg  vapenice_koniklec.jpg  vapenice_thesium.jpg            vstavač vojenský                                       koniklec velkokvětý                                      lněnka Dollinerova

O management lokality se již řadu let stará ČSOP Prostějov. Větší část lokality je pravidelně jednou ročně kosena a jsou ponechávány pravidelně se střídající nepokosené pásy z důvodu ochrany hmyzích populací a generativního rozmnožování rostlin. Ideální by bylo území občas přepást smíšeným stádem ovcí a koz. V okrajových partiích jsou likvidovány rozrůstající se křoviny, akátové porosty a porost křídlatky sachalinské (Reynoutria sachalinensis).

    vapenice_veronica_dentata.jpg  vapenice_carex_mich.jpg  vapenice_polygala_comosa.jpg                rozrazil rakouský                           ostřice Micheliova                         vítod chocholatý

Na závěr: Jedná se o kvalitní, botanicky a zoologicky velmi cennou lokalitu, s kterou v rámci Prostějovska snesou srovnání snad jen luční porosty v okolí „Kosířských lomů“. I když je lokalita poměrně hojně navštěvována, a to nejen v době květu konikleců, drobná disturbance není na škodu. Pro výskyt některých druhů je tato drobná disturbance přímo podmínkou jejich výskytu (černýš rolní, lněnka Dollinerova).

Od 15. 4. 2017 je lokalita součástí nově vyhlášené národní přírodní památky (NPP) Kosířské lomy, která zahrnuje bývalé NPP Růžičkův lom, NPP Státní lom a PP Vápenice. Chrání také dříve zákonnou ochranou nepokryté cenné biotopy pod pomníkem Františka Palackého a plochy nad chatovou zástavbou (Kosířské vinohrady) s výskytem kosatce různobarvého (Iris variegata) a růže bedrníkolisté (Rosa spinosissima). 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář